Redenen voor een geschil over de erfenis zijn snel onvermijdelijk

erfrecht

Als een erflater overlijdt, moet eerst duidelijk worden wie er zal erven. Volgens het erfrecht  zijn er verschillende successieposities mogelijk. Afhankelijk van de status van de erfgenaam en de hoogte van de nalatenschap, is een geschil over de erfenis waarschijnlijk. Vooral erfgeschillen tussen broers en zussen en erfenisgeschillen over het huis komen veel voor. Hierna gaan we eerst in op de erfenissituaties waarin snel een erfenisgeschil tussen erfgenamen kan ontstaan.

Wettelijke erfopvolging

Vaak ontstaan ​​geschillen over erfopvolging. De rechtsopvolging is van toepassing als er geen testamentaire beschikking mortis causa is. Binnen de juridische lijn van erfopvolging is de familie verdeeld in bepaalde orden. Deze hebben achtereenvolgens het recht om te erven. Iemand erft alleen van de volgende regel als er niemand meer is van de vorige regel.

De afzonderlijke orden worden ook parenteles genoemd: er zijn erfgenamen van de eerste, tweede en derde orde. Zelfs als er geen erfgenamen van de derde orde zijn, zijn er nog steeds de vierde en vijfde orde. Deze zijn echter zelden relevant. Echtparen hebben een bijzondere status binnen de rechtsopvolging. Geschillen over de erfopvolging ontstaan ​​vooral wanneer iemand vindt dat de erfenis is genegeerd of wanneer er al geschillen waren vóór de erfenis.

Gewilde opvolging

Bij erfopvolging kan een erflater de wettelijke erfopvolging terzijde stellen door een erfrecht of testament op te stellen. De erflater is vrij om te beslissen wie welk deel van zijn vermogen erft. Verplichte onderdelen zijn hiervan uitgezonderd. De verplichte deelvorderingen van bepaalde erfgenamen blijven ook in het geval van een erfopvolging van kracht.

Om een ​​erfenisgeschil bij de gewenste erfopvolging te voorkomen, is het daarom bijzonder belangrijk om alle verplichte deelvorderingen te kennen. Ook is het raadzaam om de testamentaire beschikking te laten opmaken met hulp van een erfrechtadvocaat. Hiermee wordt voorkomen dat het testament of de erfovereenkomst vormfouten bevat. De kans dat een testament wordt aangevochten en een tastbaar erfrechtgeschil wordt zo snel verkleind.

Erfenisgeschil Verplicht deel

Volgens het erfrecht hebben de kinderen, de echtgeno(o)t(e) en in sommige gevallen de ouders van een overledene recht op een verplicht deel. Het verplichte deel is het deel van een erfenis waarop de gerechtigden tot het verplichte deel ten minste recht hebben. Het verplichte deel is altijd de helft van het wettelijke deel van de erfenis. Dit minimumaandeel in de erfenis kan alleen onder zeer bijzondere omstandigheden worden ingetrokken. Wettelijke erfgenamen die bij testament zijn onterfd en die een verplicht deel hebben gekregen, voelen zich vaak buiten de erfenis gehouden. In bepaalde gevallen leidt dit tot geschillen over het verplichte deel.

Potentieel voor conflicten tussen executeurs

Als een erflater bij zijn leven vermoedt dat er een erfenisgeschil zou kunnen ontstaan ​​tussen de leden van de gemeenschap van erfgenamen, benoemt hij vaak een executeur-testamentair voor het beheer van de nalatenschap. Een executeur heeft tot taak het testament van de erflater ten uitvoer te leggen. Zo hebben de erfgenamen niet met elkaar te maken, maar regelen ze alles met de executeur. Dit herbergt een enorm potentieel voor conflicten omdat de erfgenamen zich betutteld voelen door de uitvoering van het testament en beperkt zijn in hun handelen.

In sommige gevallen is het echter zinvol om een ​​executeur te bevelen. Het gebruik van een executeur-testamentair voor minderjarigen, bijvoorbeeld, beschermt de minderjarigen tegen voogdijouders die de erfenis voor zichzelf zouden kunnen gebruiken. Als u vragen heeft over het executeren van een minderjarige of het executeren van een executeur wilt aanvragen, kunt u het beste contact opnemen met uw erfrecht advocaat.

Geschil over geërfd onroerend goed

Naast geldelijke bedragen wordt onroerend goed het vaakst geërfd. Omdat alle erfgenamen herinneringen vaak associëren met het respectievelijke onroerend goed en onroerend goed in het algemeen van grote waarde is, ontstaan ​​hier vaak erfenisgeschillen. Omdat onroerend goed niet makkelijk deelbaar is en iedereen zijn vorderingen wil laten registreren, is een erfrechtgeschil vaak niet ver weg. Als de erfgenamen er niet uitkomen, komen ze vaak voor de rechter. Het is niet ongebruikelijk dat onroerend goed wordt afgeschermd, wat betekent dat de geheugenwaarde verloren gaat. Erfenisgeschillen ontstaan ​​vaak omdat de erfgenamen het niet eens kunnen worden over wie er in de woning gaat wonen of hoeveel de vergoeding voor de ander moet bedragen. Als het gaat om een ​​geschil over de erfenis van onroerend goed, is het altijd het beste om contact te houden.

Wie zich probeert in te leven in de ander minimaliseert de kans op een erfenisgeschil over onroerend goed. Als het ergste zich voordoet, dient u juridisch advies in te winnen om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Redenen voor een geschil over de erfenis zijn snel onvermijdelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven